Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Slutgiltig text till dataskyddsförordningen!

Efter att Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet enades om lagtexten i dataskyddsförordningen (se vårt tidigare blogginlägg här och här), översattes texterna av Rådets juridiska språkexperter.

I veckan kom Rådet ut med en slutgiltig text till dataskyddsförordning i alla officiella språk.

Rådet kommer att anta sin ståndpunkt och sedan kommer texten att skickas till Europaparlamentet som tar emot ståndpunkten under sitt nästa plenarmöte 11–13 april. Sedan lämnar LIBE utskottet sin rekommendation och förordningen kan förhoppningsvis röstas om i hela Europaparlamentet före sommaren.

Vi håller er självklart uppdaterade!

PS: Den internationella advåkatbyrån Covington har på sin blogg Inside Privacy publicerat en jämförelse mellan texten från december och nuvarande version. Artikel numreringen har nämligen anpassats i nuvarande version för att öka enhetligheten av förordningen. Jämförelsen kan nås här.

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment

Safe Harbor 2.0 = Privacy Shield

Efter långa förhandlingar har USA och EU kommit överens om ett nytt Safe Harbor regelverk, med namnet Privacy Shield. Kommissionären Věra Jourová och Kommissionens vice ordförande Andrus Ansip förklarade förra veckan vid en presskonferens att en överenskommelse hade nåtts. EU Kommissionens pressmeddelande den 2 februari 2016 talade om en“Sköld för skydd av privatlivet”.

Vad handlar Privacy Shield om?

Än så länge finns ingen fullständig text av beslutet tillgänglig men enligt EU kommissionens pressmeddelande består Privacy Shield av följande delar: Läs mer »

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment

Safe Harbour 2.0?

Efter att EU domstolen i oktober förra året ogiltigförklarade Safe Harbour (dvs EU kommissionens beslut 2000/520) (se vårt tidigare inlägg här), har rättsläget ansetts oklar. Efter domen har många, både i Sverige och utomlands, varit oroliga över konsekvenserna av ogiltigförklarandet. I november 2015 publicerade Kommissionen en rekommendation angående möjligheter för överföring av personuppgifter till USA i avsaknad av Safe Harbour, t.ex. via standardavtalsklausuler.

Förhandlingarna om en ny överenskommelse mellan USA och EU har förts sedan januari 2014. Nu verkar det som att det kommer att bli ett möte i Bryssel den 2 februari i syfte att nå en ny överenskommelse; se nyheter från Reuters här. Läs mer »

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment

Statusuppdatering till dataskyddspaketet!

Det har gått nästan sex månader sedan trialogförhandlingarna mellan Kommissionen, Europaparlamentet och Rådet inledes i juni i år (läs gärna vårt tidigare inlägg). Förhandlingarna har i stor utsträckning hållits bakom stängda dörrar och endast få officiella uttalanden har gjorts. Rådet har publicerat några förberedande dokument öppet.

Ett av de senaste publika dokumenten från Rådet tyder på att man har enats om flera frågor men att några fortfarande återstår. Rådet uttrycker dock att förhandlingarna ska vara klara till slutet av året.

Enligt ett av de senaste dokumenten som har läckt ut (14902/15) från 4 december tycks flera ändringar ha gjorts i samband med trialogförhandlingarna. Här bjuder vi på några utvalda punkter ur dokumentet som är värda att lägga märke till. Notera att dokumentet speglar den nuvarande versionen av trialogförhandlingarna och att ytterligare förändringar kan tillkomma innan vi får se slutversionen. Läs mer »

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment

Den andra delen i ”dataskyddspaketet” från EU-kommissionen har nått nästa steg i processen

Den andra delen i ”dataskyddspaketet” från EU-kommissionen – den som avser brottsbekämpande myndigheter – har nått nästa steg i lagstiftningsprocessen. Rådet lämnade nyligen sin ståndpunkt till förslaget till Europaparlamentet och Rådets Direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter – COM/2012/010 final. Det nya direktivet ska säkerställa ett starkt personuppgiftsskydd och underlätta utbytet av personuppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter inom EU.

Europaparlamentet lämnade sin ståndpunkt redan i mars 2014 (tillsammans med förslaget till dataskyddsförordning). Trepartsdialogen kommer därför inledas även för förslaget till direktivet och planen är att nå en överenskommelse om hela dataskyddspaketet innan årsskiftet.

Rådets pressmeddelandet finns tillgänglig här och en översikt över lagstiftningsprocessen finns här.

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment

World Economic Forum och dataskydd

Utvecklingen av teknologi och dess relation till dataskydd intresserar inte bara EU institutionerna. World Economic Forum har ett spännande initiativ – Rethinking Personal Data inom sitt Global Agenda Council on Data-Driven Development 2014-2016.

Initiativet undersöker möjligheterna av big data (se tidigare inlägg), speciellt i samband med   beredskap inför katastrofer, men även hälsa och den internationella utvecklingen.

The council will work to put in place frameworks and business incentives for the creation of shared data resources for the purposes of international development. These would link and share a variety of data sets (personal, governmental, passively collected, private). The purposes is to create something that can be scaled and used at all levels. The areas it will cover include disease outbreak, global health, disaster preparedness and the food/energy/water nexus.

Läs mer »

Posted in Internationellt | Leave a comment

EU domstolen underkänner Safe Harbor – en första kommentar

Efter vår analys här på bloggen av generaladvokatens förslag till avgörande i mål C–362/14 meddelade EU domstolen i veckan sitt avgörande.

Tillsynsmyndigheternas befogenhet

EU domstolen följer generaladvokatens resonemang att EU kommissionens beslut 2000/520 inte inskränker de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt artikel 8.3 i rättighetsstadgan och artikel 28 i dataskyddsdirektivet (punkt 53). Den första frågan från den irländska domstol (High Court) besvaras därför med att ett kommissionsbeslut inte hindrar privatpersoner från att vända sig till de nationella tillsynsmyndigheterna (punkt 66).

EU domstolen konstaterade t.o.m. att Kommissionen – genom antagandet av Artikel 3 i beslutet – överskridit sin befogenhet enligt Artikel 25.6 i dataskyddsdirektivet och förklarade därför Artikel 3 ogiltig (punkt 104).

Giltigheten av Kommissionens beslut 2000/520

EU domstolen bestämde sig även, som generaladvokaten föreslog, att undersöka om beslutet är giltigt. Läs mer »

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment

Giltigheten av Safe Harbor besluten ifrågasätts av Generaladvokaten

Safe Harbor reglerna utgör grunden för att en överföring till tredje land (i vårt fall USA) är tillåten enligt § 33 personuppgiftslagen (1998:204) utan krav på samtycke. Eftersom USA saknar en heltäckande dataskyddslagstiftning på federal nivå, kunde EU Kommissionen inte konstatera att landet uppfyller ett adekvat skyddnivå i enlighet med Art 25 dataskyddsdirektivet. Lösningen blev Safe Harbor reglerna som bygger på en kombination av ett beslut från EU Kommissionen (2000/520/EG av den 26 juli 2000 – Safe Harbor Privacy Principles) och frågor/svar från USA:s handelsministerium (Safe Harbor). Företagen som anlsutar sig till denna självreglering via en uppförandekod anses uppfylla en adekvat skyddsnivå. Listan över de anslutna organisationer finns på handelsministeriets webbplats.

EU domstolens mål om safe harbor reglerna
Efter Snowden avslöjanden anmälde Österrikaren Max Schrems (Europe vs Facebook) Facebook till den irländska dataskyddsombudsmannen. Läs mer »

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment

Privacy is dead… Är den?

Förslaget till dataskyddsförordning förutsätter till viss del att människor och individer sätter värde på integritet och skydd för personlig data. En undersökning som Europeiska kommissionen gjorde i juni i år visar att förslaget är på rätt väg när det gäller individers intresse och åsikter. Studien genomfördes i mars 2015 via 25 000 personliga intervjuer i hela EU.

Resultat av undersökningen

Som vi har diskuterat här på bloggen tidigare är en viktig prinicp i det bestående regelverket att individen har kontroll över sin data. Enligt undersökningen är dock 67 % oroliga över att de inte har kontrol över information de delar med sig online. Endast 15 % känner att de har full kontroll över sin egen data.

Samtidigt är 70 % oroliga över att informationen används för andra syften än den har blivit insamlad för. Tilliten verkar generellt vara större för myndigheter än för privata aktörer.

Bildkälla: Eurobarometer (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/)

 

Intressant är också att undersökningen indirekt visar vikten av en EU gemensam reglering då 9 av 10 europeer anser att skyddet ska vara oberoende av var den personuppgiftsansvarige är etablerad.

Sverige vs EU

Vid en jämförelse mellan Sverige och EU kan noteras att svenskar verkar mindre oroliga över Läs mer »

Posted in Internationellt, Nyheter, Sverige | Leave a comment

Reaktioner på Rådets gemensamma ståndpunkt

Today we’ve moved closer to a modernised & harmonised #dataprotection framework. http://t.co/ODYlkuNzPb #EUdataP https://t.co/oZgIR0P89n

— EU Council (@EUCouncil) June 15, 2015

Gårdagens möte av Rådet var ett viktigt steg på vägen till en ny dataskyddsförordning.

Reaktioner av Europaparlamentet och Kommissionen 

Som nämnt tidigare, är flera punkter fortfarande omdiskuterade, så trialog förhandlingarna under resten av året blir spännande att följa. Rådets gemensamma ståndpunkt välkomnades dock av både Europaparlamentet och Kommissionen.

Europaparlamentet gick ut med ett pressmeddelande efter beslutet. Jan Philipp Albrecht (Greens, DE) sa bl.a.: Läs mer »

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment
  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.