Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Regeringen förbereder för PuL 2.0

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska upphäva personuppgiftslagen och ta fram förslag till en ny lag som på ett lämpligt sätt kompletterar dataskyddsförordningen. Läs regeringens pressmeddelande här.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Läs Artikel 29-gruppens ”action plan”!

Arbetet med dataskyddsförordningen fortsätter. Artikel 29-gruppen kommer att arbeta efter en ”action plan” för att implementera förordningen. I planen finns riktlinjerna för vad som är prioriterat i arbetet mot ett nytt europeiskt regelverk och en ny dataskyddsmyndighet (the ”European Data Protection Board”, ”EDPB”). Planen för 2016 innefattar fyra priorierade områden:

  • Sätta upp strukturen och administationen för the EDPB
  • Förberedelser för ”one-stop-shop”
  • Framtagande av vägledning för personuppgiftsanvariga och personuppgiftsbiträden för att assistera dem i deras föreberedelser inför förordningen
  • Informera om den nya förordningen och EDPB

Läs mer om arbetet med implementeringen här.

Posted in Nyheter | Leave a comment

”Safe Harbor 2.0” är här!

EU-kommission och USA har nu enats om en ny överenskommelse för transatlantiska överföringar: the EU-US Privacy Shield! Läs press release här!

Posted in Nyheter | Leave a comment

Ännu inget resultat i Safe Harbor förhandlingar

Deadline för att åstadkomma ett ”nytt Safe Harbor” var satt till den 31 januari. Ännu har ingen överenskommelse uppnåtts men förhandlingar pågår. Intressant läsning om status hittar du här.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Q&A om dataskyddspaketet från Kommissionen

Lästips: Kommissionens Q&A om dataskyddspaketet som publicerades tidigare idag finns att läsa här.

 

Posted in Nyheter | Leave a comment

Rådet har bekräftat texterna i dataskyddspaketet!

Rådet bekräftade igår lagtexterna i dataskyddspaketet. Avtalet nåddes mellan Parlamentet, Kommissionen och Rådet den 15 december. Läs pressmeddelandet här.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Grönt ljus från LIBE utskottet!

LIBE utskottet godkände imorse de lagförslag i dataskyddspaketet som presenterades för det i tisdags. Det informella avtalet backades upp av 48 röster (4 emot och 4 avstod). Omröstning i ”full house” kommer att ske under våren 2016 (förmodligen i mars eller april). Vi håller er uppdaterade! Läs LIBE utskottets press release här.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Dataskyddspaketet klart för omröstning!

Den sista rundan förhandlingar har resulterat i två utkast till lagtext i dataskydspaketet – en förordning och ett direktiv. Omröstning (”a confirmation vote”) ska ske i LIBE utskottet torsdagen den 17 december. Vi håller er uppdaterade! Läs mer här och här.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Lästips: Europa osäkert efter Safe Harbor-dom

EU-domstolens dom från oktober i år innebär att bolag inte längre kan använda Safe Harbor som rättsligt stöd för att överföra personuppgifter från Europa till USA. Detta påverkar flera tusen bolag, däribland Facebook, Google, Apple och Microsoft. Det finns andra rättsliga grunder som kan användas men även dessa är förenade med olika problem. Datainspektionens chefsjurist konstaterar i det senaste numret av tidningen Integritet i fokus att det råder en stor osäkerhet i Europa. Läs tidningen här.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Datainspektionen anser att ny myndighetsdatalag bör vänta

Datainspektionen har principiella invändningar mot förslaget till ny myndighetsdatalag och menar att utredningen inte tillräckligt tagit hänsyn till de krav på skydd av privatlivet som finns i såväl EU:s lagstiftning som svensk grundlag. Datainspektionen anser att det är viktigt att vänta med en svensk myndighetsdatalag till dess att man vet hur den färdiga EU-lagstiftningen för dataskydd kommer att vara utformad. Datainspektionen menar att det är först då som det står klart om det över huvud taget är möjligt för Sverige att införa en myndighetsdatalag. Läs Datainspektionens yttrande här.

Posted in Nyheter | Leave a comment
  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.