Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

ICO publicerar vägledning om samtycke enligt dataskyddsförordningen

Artikel 29-gruppen uppgav i ett pressmeddelande från januari 2017 att arbetsgruppen kommer att publicera en vägledning om samtycke enligt dataskyddsförordningen under året. I väntan på Artikel 29-gruppens vägledning vill vi tipsa om att the Information Commissioner’s Office (ICO), den engelska motsvarigheten till Datainspektionen, har publicerat en vägledning på samma tema. I vägledningen tar ICO bl.a. upp när en personuppgiftsansvarig bör basera personuppgiftsbehandlingen på den registrerades samtycke och när så inte bör ske, vad som utgör ett giltigt samtycke och hur länge ett samtycke är giltigt. Läs mer »

Posted in Nyheter | Leave a comment

Artikel 29-gruppen publicerar processuella regler och formulär för Privacy Shield-relaterade klagomål

Den 20 februari i år publicerade Artikel 29-gruppen ett mallformulär för registrerade att använda för att klaga till sin nationella tillsynsmyndighet på problem relaterade till EU-U.S. Privacy Shield-certifierade organisationers personuppgiftsbehandling. Samtidigt publicerades processuella regler i syfte att klargöra de nationella tillsynsmyndigheternas roll vid hanteringen av Privacy Shield-relaterade klagomål. Läs mer »

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment

Är det på väg att bli omöjligt att lagligen överföra personuppgifter till USA?

En av USAs nytillträdda presidents första åtgärder var att skriva under en ”executive order”, ett särskilt presidentbeslut, med en instruktion till federala myndigheter att säkerställa att personer som inte är medborgare i landet eller har permanent uppehållstillstånd berövas skyddet för personuppgifter enligt ”The US Privacy Act” i så stor utsträckning som tillämplig lag tillåter. Vad beslutet faktiskt kommer innebära i praktiken är ännu osäkert men klart är att det har väckt liv i frågan om lagligheten i att överföra personuppgifter från EU till USA. Läs mer »

Posted in Internationellt, Nyheter | Leave a comment

Nya vägledningar från Artikel 29 gruppen: Dataskyddsombud

Genom dataskyddsförordningen blir det i vissa fall obligatoriskt att utse ett dataskyddsombud (tidigare personuppgiftsombud). Dessa situationer pekas ut i artikel 37.1 och är 1) om behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, 2) om kärnverksamheten består av behandling som kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning, eller 3) om kärnverksamheten består av behandling i stor omfattning av särskilt känsliga uppgifter och personuppgifter som rör lagöverträdelser. I de fall det inte är uppenbart att ett dataskyddsombud inte behöver utses, bör den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet dokumentera varför de valt att inte utse ett dataskyddsombud. Detta för att de ska kunna visa att relevanta faktorer har övervägts. En stor del av Artikel 29-gruppens vägledning om dataskyddsombud rör hur kraven i artikel 37.1 ska tolkas, och det är även det som inledningsvis kommer behandlas i det här blogginlägget. Läs mer »

Posted in Nyheter | Leave a comment

Kommande vägledningar från Artikel 29-gruppen

I ett pressmeddelande från 16 januari 2017 meddelar Artikel 29-gruppen att de har antagit ytterligare en ”action plan” för år 2017. Av planen framgår för det första att arbetsgruppen ska slutföra sådant som de tidigare planerat att göra, bl.a. publicera vägledningar om certifiering samt behandling som sannolikt leder till en hög risk och konsekvensbedömning. För det andra framgår det att Artikel 29-gruppen planerar att påbörja arbetet med vägledningar om samtycke, profilering och transparens. Arbetsgruppen kommer även se över tidigare opinions och dokument rörande överföring av personuppgifter till tredje land och anmälan av personuppgiftsincidenter.

Läs pressmeddelandet här.

Posted in Nyheter | Leave a comment

EU-kommissionen föreslår nya regler om elektronisk kommunikation

EU-kommissionen vill anpassa de nuvarande reglerna om elektronisk kommunikation till den tekniska utvecklingen och dataskyddsförordningen. Därför presenterar de ett förslag till ny lagstiftning angående integritet och elektronisk kommunikation: den så kallade e-integritetsförordningen. Förslaget ska fungera som en speciallagstiftning och komplettera bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Läs mer »

Posted in Nyheter | Leave a comment

Nya vägledningar från Artikel 29-gruppen: Dataportabilitet

Artikel 29-gruppen har, efter ett möte i mitten av december 2016, tagit fram tre vägledningar angående den nya dataskyddsförordningen. Vägledningarna rör dataportabilitet, dataskyddsombud samt ansvarig tillsynsmyndighet. Vi kommer att redogöra för utvalda delar av vägledningarna i tre separata inlägg, och börjar med att i detta inlägg behandla vägledningen rörande dataportabilitet.

Vägledningen om dataportabilitet förtydligar bl.a. vad rätten till dataportabilitet innebär och vad den inte innebär, vilka personuppgifter som omfattas samt vilka tekniska medel som den personuppgiftsansvarige bör ha på plats för att säkerställa att en förfrågan om dataportabilitet kan besvaras. Dataportabilitet är en av dataskyddsförordningens nyheter, som på sätt och vis kan anses vara en utveckling av rätten till registerutdrag. Artikel 29-gruppen påpekar dock vikten av att särskilja dessa två rättigheter och rekommenderar även att den personuppgiftsansvarige särskilt informerar den enskilde om skillnaderna. Läs mer »

Posted in Nyheter | Leave a comment

Förordningen publicerad i EU:s officiella tidning!

Förordningen är nu publicerad i EU:s officiella tidning vilket innebär att den kommer att gälla från och med den 25 maj 2018. Länk här.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Noterat: Enligt uppgift från Kommissionen kommer förordningen att antas i juni 2016 och inte april-maj som tidigare angivits.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Texterna till Privacy Shield klara!

Idag kom texterna texterna till Privacy Shield! Läs kommissionens pressemeddelande här.

Posted in Nyheter | Leave a comment
  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.