Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Kommissionen bildar ny expertgrupp för att stödja tillämpningen av dataskyddsförordningen

Kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor har öppnat ansökan för medlemskap i en ny expertgrupp, vars uppgift kommer att vara att tillhandhålla och dela olika intressenters erfarenheter angående tillämpningen av dataskyddsförordningen. Gruppen kommer bestå av upp till 27 representanter från det civila samhället, affärslivet, akademiker och praktiserande jurister. Genom att dessa intressenter delar erfarenheter relaterade till hur de påverkas av reglerna möjliggörs en lyckad implementation av dataskyddsförordningen.

Denna nya expertgrupp kommer att komplettera den expertgrupp som består av medlemsstaternas nationella myndigheter, vilken fokuserar på de legala aspekterna förenade med tillämpningen av dataskyddsförordningen, samt Artikel 29-gruppen som bl.a. ger ut vägledningar i syfte att underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.