Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Ny dataskyddslag – utredningen är överlämnad

I fredags överlämnade den särskilda utredaren sitt betänkande om förslag på en ny nationell reglering om personuppgiftsbehandling som ska komplettera bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Den nya lagen kallas för dataskyddslagen och i betänkandet föreslås bl.a. att:

  • den lägsta åldersgränsen för barn att själva lämna samtycke för personuppgiftsbehandlingen vid användning av sociala medier, söktjänster och appar ska vara 13 år,
  • även myndigheter ska kunna åläggas att betala sanktionsavgifter,
  • förhållandet till grundlagarna inte ska förändras,
  • behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser ska som huvudregel fortsatt endast utföras av myndigheter, med vissa undantag,
  • grunderna för att få behandla personnummer eller samordningsnummer ska förbli oförändrade, och
  • rätten till information (registerutdrag) ska inte gälla uppgifter som omfattas av sekretess eller personuppgifter som finns i löpande text och som utgör utkast eller minnesanteckningar.

Den särskilda utredaren föreslår även att den registrerade ska har rätt att begära skadestånd vid överträdelser av dataskyddslagen och andra författningar som kompletterar dataskyddsförordningen.

Vi kommer att hålla frukostseminarium om utredningen inom kort – så håll utkik efter det kommande datumet på vår hemsida!

Läs hela utredningen här.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.