Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

EU-kommissionen föreslår nya regler om elektronisk kommunikation

EU-kommissionen vill anpassa de nuvarande reglerna om elektronisk kommunikation till den tekniska utvecklingen och dataskyddsförordningen. Därför presenterar de ett förslag till ny lagstiftning angående integritet och elektronisk kommunikation: den så kallade e-integritetsförordningen. Förslaget ska fungera som en speciallagstiftning och komplettera bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Lagförslaget utvidgar de nuvarande bestämmelsernas tillämpningsområde till att omfatta samtliga leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster (t.ex. Skype, WhatsApp och Facebook Messenger). Lagförslaget ska även skapa nya möjligheter för behandling av kommunikationsdata, stärka förtroendet för och skärpa säkerheten på den digitala inre marknaden.

Utöver ett utvidgat tillämpningsområde innehåller förslaget bl.a. förenklade regler om samtycke till cookies. Enligt förslaget ska samtycke inte krävas för ofarliga cookies som gör webbplatsen mer användarvänlig (t.ex. för att komma ihåg vad en kund lagt i sin varukorg) eller till cookies som endast räknar antalet besökare på en webbsida. I denna del bör förslaget alltså leda till att antalet pop-up meddelanden minskar. Förslaget innehåller även regler om förbud mot icke begärd elektronisk kommunikation (spam) om användaren inte samtyckt till det. I denna del riktar sig förslaget till all kommunikation: mail, sms och mobiltelefonsamtal. Telefonförsäljare måste visa sitt telefonnummer eller använda sig av ett särskilt riktnummer för telefonförsäljning. EU-kommissionen föreslår även att telekombolagen får använda kunders metadata i syfte att erbjuda andra tjänster, t.ex. för att ta fram värmekartor som visar var personer befinner sig.

EU-kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att anta lagförslaget senast den 25 maj 2018, alltså det datum då dataskyddsförordningen träder ikraft. Förslaget finns att läsa här.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.