Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Den andra delen i ”dataskyddspaketet” från EU-kommissionen har nått nästa steg i processen

Den andra delen i ”dataskyddspaketet” från EU-kommissionen – den som avser brottsbekämpande myndigheter – har nått nästa steg i lagstiftningsprocessen. Rådet lämnade nyligen sin ståndpunkt till förslaget till Europaparlamentet och Rådets Direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter – COM/2012/010 final. Det nya direktivet ska säkerställa ett starkt personuppgiftsskydd och underlätta utbytet av personuppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter inom EU.

Europaparlamentet lämnade sin ståndpunkt redan i mars 2014 (tillsammans med förslaget till dataskyddsförordning). Trepartsdialogen kommer därför inledas även för förslaget till direktivet och planen är att nå en överenskommelse om hela dataskyddspaketet innan årsskiftet.

Rådets pressmeddelandet finns tillgänglig här och en översikt över lagstiftningsprocessen finns här.

This entry was posted in Internationellt, Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.