Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Privacy is dead… Är den?

Förslaget till dataskyddsförordning förutsätter till viss del att människor och individer sätter värde på integritet och skydd för personlig data. En undersökning som Europeiska kommissionen gjorde i juni i år visar att förslaget är på rätt väg när det gäller individers intresse och åsikter. Studien genomfördes i mars 2015 via 25 000 personliga intervjuer i hela EU.

Resultat av undersökningen

Som vi har diskuterat här på bloggen tidigare är en viktig prinicp i det bestående regelverket att individen har kontroll över sin data. Enligt undersökningen är dock 67 % oroliga över att de inte har kontrol över information de delar med sig online. Endast 15 % känner att de har full kontroll över sin egen data.

Samtidigt är 70 % oroliga över att informationen används för andra syften än den har blivit insamlad för. Tilliten verkar generellt vara större för myndigheter än för privata aktörer.

Bildkälla: Eurobarometer (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/)

 

Intressant är också att undersökningen indirekt visar vikten av en EU gemensam reglering då 9 av 10 europeer anser att skyddet ska vara oberoende av var den personuppgiftsansvarige är etablerad.

Sverige vs EU

Vid en jämförelse mellan Sverige och EU kan noteras att svenskar verkar mindre oroliga över att informationen används för andra syften (44 % jämfört med 69 % i EU).

När det gäller tilliten finns inga stora skillnader när det gäller privata aktörer, men stora skillnader när det gäller myndigheter, intressant nog. Enligt undersökningen litar endast 11 % av svenskarna på att hälsosektorn behandlar personuppgifter korrekt (jämfört med 24 % i EU); för myndigheter ligger siffran på 11 % (jämfört med 31 % i EU) och för banker och finansinstitutioner ligger värdet på 15 % jämfört med 41 %. Vad dessa skillnader beror på förklaras inte i studien, men efterfrågar säkert en diskussion på lång sikt.

Ingen läser privacy policies

Trots den ibland rådande uppfattning att ingen läser privacy policies, menar 18 % av EU:s medborgare att de läser privacy statements i sin helhet.

Undersökningen kan läsas i sin helhet här som pdf, med jämförelsen mellan länder samt flera detaljer på resultatet. Rapporten för Sverige finns här som pdf.

 

This entry was posted in Internationellt, Nyheter, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.