Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Förslag till myndighetsdatalag

I onsdags lämnade den så kallade Informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11) över sitt slutbetänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med ett förslag till sammanhållen lagstiftning för myndigheternas hantering av personuppgifter; en myndighetsdatalag (SOU 2015:39). Informationshanteringsutredningen har haft i uppdrag att se över den mycket omfattande registerlagstiftning som tillsammans med personuppgiftslagen och annan lagstiftning idag reglerar hur statliga och kommunala myndigheter ska behandla personuppgifter. I korthet föreslår utredningen att dagens regler ska justeras och i huvudsak ersättas av en ny lag – myndighetsdatalagen. Den nya lagen föreslås gälla för alla myndigheters hantering av personuppgifter med undantag för myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet och innehålla generella bestämmelser för myndigheters behandling av personuppgifter.

I Justitiedepartementets pressmeddelande som publicerades i samband med överlämningen av förslaget ger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande kommentarer om Informationshanteringsutredningen förslag.

Dagens registerlagstiftning är mycket omfattande och svårförståelig inte bara för medborgarna utan också för myndigheterna som ska tillämpa regelverket. Följden har blivit att allmänheten har svårt att förstå hur myndigheter hanterar information och det finns risk att tillämpningen varierar mellan myndigheter. Det finns därför behov av ett enklare, mer enhetligt och modernare regelverk för myndigheternas hantering av personuppgifter.

Utredningens slutbetänkande och förslag till sammanhållen myndighetsdatalag ska nu skickas ut på remiss. Vi får alltså sannolikt anledning att återkomma i ämnet snart igen.

This entry was posted in Nyheter, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.