Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Datainspektionen har inga invändningar mot det avtal som Simrishamns kommun tecknat om användning av molntjänsten Google Apps for Education

De flesta av Datainspektionens tillsynsärenden kring diverse molntjänster under de senaste åren har föranlett invändningar från myndighetens sida. Detta bland annat på grund av att avtalen enligt Datainspektionen ger personuppgiftsbiträdet rätt att behandla personuppgifter för egna ändamål och att det inte framgår av avtalen vilket bolag som är personuppgiftsbiträde m.m.

Nu noterar vi att Datainspektionen följer upp vissa av dessa tillsynsärenden och ser över om de justeringar som Datainspektionen tidigare efterlyst kan anses vara åtgärdade efter vidtagna kompletteringar och åtgärder från såväl kunden som molntjänsteleverantören. I rubricerat beslut som meddelades i måndags den 16 mars 2015 uttalar Datainspektionen exempelvis att man inte har några synpunkter på det personuppgiftsbiträdesavtal som ingåtts mellan Simrishamns kommun och Google avseende kommunens användning av molntjänsten Google Apps for Education i kommunens grund- och gymnasieskolor.

Därmed kan vi konstatera att Datainspektionen i sin tillsyn enligt personuppgiftslagen i sin helhet godkänt avtalet mellan Simrishamns kommuns utbildningsnämnd och Google uttalar Bo Kristoffersson, barn- och utbildningschef i Simrishamns kommun, i ett pressmeddelande som publicerades av Simrishamns kommun i samband med Datainspektionens beslut.

Simrishamns kommuns pressmeddelande kan du läsa här.
Datainspektionens beslut finns att läsa här.

This entry was posted in Nyheter, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.