Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

JK får i uppdrag att initiera förberedelser inför den kommande dataskyddsförordningen m.m.

JK får i uppdrag att initiera förberedelser inför den kommande dataskyddsförordningen i och med utredningen om förstärkt skydd för den personliga integriteten genom samlad tillsyn och ansvar hos en och samma myndighet

Ansvaret för skyddet av personuppgifter i det svenska samhället är idag uppdelat mellan flera myndigheter. Sedan argument framförts från ett flertal håll om att integritetsskyddet skulle bli starkare och effektivare om tillsynen över området i större utsträckning samlades hos en och samma myndighet beslutade regeringen den 22 december 2014 att tillsätta en utredning i frågan (Dir. 2014:164).

I ett pressmeddelande från Justitiedepartementet den 10 mars 2015 informeras nu att  Justitiekanslern (JK) Anna Skarhed har utsetts till särskild utredare för utredningen som bland annat syftar till att mynna ut i ett förslag på hur tillsynen över personuppgiftsbehandlingen kan förstärkas genom att samlas hos en myndighet. Intressant är att det i pressmeddelandet uttalas att det även kommer att ingå i JK:s uppdrag att förbereda myndigheten för att kunna fullgöra de uppgifter som kan bli resultatet av reformeringen av EU:s dataskyddsreglering dvs. förberedelser inför den kommande dataskyddsförordningen.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2016.

This entry was posted in Nyheter, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.