Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Data Protection Day 2015

Idag, den 28 januari, är det Data Protection Day – ”Dataskyddsdagen”. Som bekant infaller dagen just detta datum eftersom Europarådets Dataskyddskonvention antogs just den 28 januari 1981 – det var också Europarådet som utnämnde dagen till Data Protection Day. Från början var dagen ett pedagogiskt initiativ som syftade till att öka medvetenheten om och vikten av att skydda sina personuppgifter på nätet, särskilt ungdomars användning av sociala nätverk. De senaste åren har dess fokus breddats och idag främjar Data Protection Day ett antal evenemang och aktiviteter kring dataskydd, bidrar till intressanta dialoger och skapar möjligheter för olika samarbeten mellan offentliga organ, näringslivet och den akademiska världen. Detta givetvis i syfte att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka medborgerliga rättigheter som är viktiga att ta hänsyn till. Förutom här i Europa finns dagen sedan några år tillbaka även i USA och Kanada – där under namnet Data Privacy Day.

I anledning av Data Protection Day 2015 har EU-kommissionen, liksom förra året, publicerat ett intressant memo som bland annat innehåller bra lägesuppdatering kring det pågående arbetet med en ny dataskyddsreglering. Se Kommissionens Fact Sheet Concluding the EU Data Protection Reform essential for the Digital Single Market” som finns tillgängligt här.

This entry was posted in Internationellt, Nyheter, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.