Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Dataskyddsförordningen – Summer Recap

Med hopp om att ni alla har haft en härlig sommar vill vi på Delphi Data Protection Blog hälsa er välkomna till en ny bloggsäsong tillsammans med oss.

Vi vill inleda med att ge er en kort sammanfattning av vad som hänt med dataskyddsförordningen under sommaren och en försmak på vad vi kan vänta oss under hösten.

Vad var status före sommaren?

Sedan Parlamentet antog LIBE-utskottets förslag den 12 mars har bollen legat hos Rådet, vars uppgift är att enas om en gemensam ståndpunkt innan fortsatta förhandlingar kan inledas med Parlamentet och kommissionen.

Vad hände under sommaren?

Juni
Som vi tidigare skrivit om hölls ett möte i Rådet den 5 – 6 juni, där Rådet kunde presentera gemensamma ståndpunkter i vissa frågor. En sammanfattning av vad man kom fram till kan läsas här.

Juli
Den 1 juli övergick ordförandeskapet i Rådet från Grekland till Italien. Det italienska ordförandeskapet har försäkrat parlamentet att man ska försöka nå en gemensam ståndpunkt om förordningen under sitt ordförandeskap, det vill säga innan årets slut och att den senaste utvecklingen avseende ”rätten att bli bortglömd” i anledning av Costeja -domen kommer att tas i beaktande.

Ett informellt möte hölls i Rådet den 8 – 9 juli där dataskydd nämndes i en av punkterna på dagordningen, Horizontal aspects of the system of personal data protection”. En fråga som togs upp vid mötet var om den offentliga sektorn bör omfattas av dataskyddsförordningen eller inte. På den efterföljande presskonferensen uttalade Françoise Le Bail, generaldirektör för Generaldirektoratet för rättsliga frågor, att det tidigare funnits en oenighet inom Rådet i den frågan, men att det nu finns ett överväldigande stöd inom Rådet för att den offentliga sektorn bör omfattas av dataskyddsförordningen (se video från presskonferensen, Françoise Le Bails uttalande om dataskydd börjar vid 5:30 ca).

… och så en försmak på vad som väntar i höst:

Den 9 – 10 oktober planeras nästa ordinarie möte mellan EU:s justitie- och inrikesministrar äga rum.

Sedan valet i maj har Parlamentet fått nya ledamöter och under hösten kommer även Kommissionen att bytas ut. Den nya Kommissionen planeras tillträda den 1 november. En talesman för den tillträdande kommissionsordföranden Jean-Cluade Juncker har dock flaggat för att processen kan komma att försenas. Vem som ska tillträda rollen som kommissionär för rättsliga frågor är för närvarande oklart. Sedan Viviane Reding efter valet återgått till Parlamentet har den posten tillsvidare tilldelats Martine Reicherts.

Med tanke på institutionernas nya sammansättning tar det sannolikt en tid innan arbetet med dataskyddsförordningen kan återupptas i samma takt som tidigare. Det kan därför ifrågasättas om någon färdig överenskommelse kring förordningen kommer att finnas på plats innan årets slut trots de förhoppningar som har uttryckts om detta från diverse håll. Även om det italienska ordförandeskapets uppnår sitt mål med att nå en gemensam ståndpunkt inom Rådet innan årets slut innebär det inte nödvändigtvis att man också hinner med en slutgiltig överenskommelse med Parlamentet inom denna tid.

Intressant att nämna är även att medan Viviane Reding efter mötet i juni uttalade att förordningen såg ut att bli färdig innan årets utgång tycks Françoise Le Bail efter mötet i juli nöja sig med att uttrycka den något svagare förhoppningen att Rådet kan komma att nå en gemensam ståndpunkt i år, vilket ju även är det italienska ordförandeskapets förhoppning. Det är alltså ännu oklart när dataskyddsförordningen kan förväntas träda ikraft – förhoppningsvis vet vi mer efter nästa möte i Rådet den 9-10 oktober.

Under tiden kommer vi givetvis att fortsatt bevaka utvecklingen och hålla er uppdaterade om intressanta händelser på dataskyddsområdet.

Vi hoppas att ni ser fram emot en händelserik höst tillsammans med oss på Delphi Data Protection Blog!

This entry was posted in Internationellt, Nyheter, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.