Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

EU-medlemsstaternas utrikesministrar, kommissionen och det grekiska ordförandeskapet har diskuterat dataskyddsförordningen vid informellt möte

Vid ett informellt möte mellan EU-medlemsstaternas utrikesministrar har den planerade dataskyddsförordningen diskuterats. En fråga som särskilt diskuterades på mötet var frågan om överföringar av personuppgifter till tredje land. Enligt ett uttalande från Storbritanniens delegation finns ett stort stöd bland medlemsstaterna för principen att utöka EU-medborgarnas rättigheter till personuppgiftsbehandling som sker i tredje länder, även om det finns vissa tveksamheter kring hur regelefterlevnaden ska upprätthållas i sådana tredje länder.

På mötet kom man även överens om en tidsplan för antagandet av en ny dataskyddsförordning. En viktig del i tidsplanen är att få rådet att anta en gemensam ståndpunkt som kan ligga till grund för de trepartsförhandlingar mellan rådet, kommissionen och parlamentet som ska ligga till grund för ett slutligt förslag till förordningen. Vid en presskonferens efter mötet uttalade kommissionens generaldirektör för rättsliga frågor, Françoise Le Bail, att det grekiska ordförandeskapet har som mål att nå fram till en gemensam ståndpunkt till juni i år:

”We had a very good discussion on data protection. Data protection, as you know, is a key subject. It’s a key reform, which is why we have been working on it since two and a half years and we, very much, hope that the Greece presidency will be able to make progress, important progress, and we are very happy of the commitment of the Greece presidency to reach a general approach by June of this year, at the end of this presidency.”
(Se video från presskonferensen här)

Om en gemensam ståndpunkt antas av rådet senast i juni, innebär det att trepartsförhandlingar kan inledas för att ta fram ett förslag som är acceptabelt för såväl rådet och kommissionen som för parlamentet. Om dessa förhandlingar går enligt planerna kommer en förordning att kunna antas före slutet av 2014 och träda i kraft i slutet av 2016 alternativt början av 2017.

Det återstår att se om det grekiska ordförandeskapet lyckas få fram en gemensam ståndpunkt för förhandlingarna och om Italien, som tar över ordförandeskapet efter Grekland, kommer att prioritera antagandet av en ny dataskyddsförordning lika högt som det grekiska ordförandeskapet har gjort.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.