Välkommen till Delphi Data Protection Blog! Vi kan förvänta oss stora förändringar i kraven på företags och myndigheters hantering av data. Inom EU pågår nämligen en lagstiftningsprocess om en ny reglering om skydd för personuppgifter ("dataskyddsförordningen"). Den här bloggen drivs av jurister i Advokatfirman Delphis TMT/IP-grupp i samarbete med Christine Kirchberger, doktorand vid Institutet för rättsinformatik på Stockholms universitet. Bloggen syftar till att öka medvetenheten om den kommande regleringen och peka på hur reglerna på dataskyddsområdet kan komma att ändras. Vi följer utvecklingen och uppdaterar självklart även om andra nyheter på området.

Rådet publicerar nytt arbetsdokument med förslag till ändringar av Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Rådet har nu offentliggjort ännu ett arbetsdokument med förslag till ändringar av Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (daterat den 16 december 2013). Arbetsdokumentet är ställt till Rådets arbetsgrupp Working Party on Information Exchange and Data Protection (DAPIX) och beskrivs syfta till att återspegla de diskussioner kring förslaget till dataskyddsförordning som förts inom DAPIX under det litauiska ordförandeskapet. Dokumentet finns att läsa här. Enligt ingressen är samtliga ändringar som gjorts i förhållande till Kommissionens ursprungliga förslag gjorda med understruken text, struken text anges med (…), befintlig text som flyttats återfinns med kursivt typsnitt och de senast gjorda ändringarna anges med understruken text i fetstil

Liksom de dokument med förslag till ändringar som tidigare publicerats av Rådet är även detta arbetsdokument baserat på Kommissionens förslag till dataskyddsförordning och innehåller ett antal justeringar och tillägg. Sannolikt kommer arbetsdokumentet nu att behandlas vidare inom DAPIX och det återstår att se om de hittills föreslagna ändringarna kvarstår när Rådet väl antar sin slutliga ståndpunkt till förslaget till dataskyddsförordning. Eftersom dataskyddsförordningen antas genom en ”trialog” mellan Rådet, Kommissionen och Europaparlamentet – med Rådet och Europaparlamentet som lagstiftande organ, är givetvis detta arbetsdokument från Rådet av stort intresse.

This entry was posted in Internationellt, Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment .

Kommentera

  • ANSVAR – RÄTTIGHETER – INTEGRITET

    Innehållet i denna blogg är av allmän karaktär och är inte att betrakta som rådgivning. Användning av innehållet på bloggen sker på egen risk. Advokatfirman Delphi ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som Delphis webbplats länkar till. Vid länkning till denna blogg eller till Delphis webbplats skall länkning göras till startsidan. Advokatfirman Delphi kan inte garantera säker överföring eller konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation till Advokatfirman Delphi via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Advokatfirman Delphi och avsändaren. Advokatfirman Delphi förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. För de områden på webbplatsen där andra villkor för användande anges skall dessa gälla.